Alpha Finance

Servicii profesionale de brokeraj

  • Romana
  • English

Protectia datelor personale

 

Alpha Finance Romania prelucreaza date cu caracter personal in baza prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in scopul prestarii de servicii de investitii financiare, statistic si pentru raportari impuse de prevederile legale. In conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (2) din Legea 677/2001, Alpha Finance Romania a fost inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal tinut de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 3907.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea catre terti, combinarea, blocarea, stergerea, distrugerea, arhivarea.

 

Datele cu caracter personal reprezinta orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila, si anume: numele si prenumele, pseudonim (daca este cazul), seria si numarul actului de identitate/pasaport sau echivalent, codul numeric personal sau un alt element unic de identificare (daca este cazul), numele si prenumele beneficiarului real (daca este cazul), al membrilor de familie, sexul, data si locul nasterii, cetatenia, semnatura, telefon/fax, adresa de domiciliu/ resedinta, e-mail, profesie, loc de munca, functia publica detinuta (daca este cazul), situatie economica si financiara, date bancare (inclusiv nr. de cont), date fiscale (inclusiv NIF), imagine, voce, informatii ce sunt destinate desfasurarii activitatilor permise institutiilor financiare conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului.

 

Persoanele fizice sunt obligate sa furnizeze Alpha Finance Romania aceste date, ele fiind necesare pentru prestarea de servicii de investitii financiare. Refuzul de a furniza datele personale duce la imposibilitatea furnizarii de servicii de investitii financiare.

 

Persoanele vizate sunt: clienti sau potentiali clienti ai Alpha Finance Romania, membrii familiei acestora, imputerniciti si/sau fosti clienti.

 

Datele cu caracter personal ale clientului furnizate de acesta la deschiderea contului sunt strict confidentiale si nu vor fi furnizate nici unei terte persoane fara consimtamantul expres al clientului. Destinatarii datelor pot fi: persoana vizata, reprezentantii legali ai persoanei vizate, imputernicitii Alpha Finance Romania, alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele Alpha Finance Romania, cu exceptia imputernicitilor (ex. auditori, avocati, consultanti si furnizorii de servicii si bunuri - parteneri contractuali ai Alpha Finance Romania), Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), operatori de piata, operatori de sistem, Depozitar Central, Casa de Compensatie, Fondul de Compensare a Investitorilor, autoritatea judecatoreasca, autoritati publice central sau locale, ANAF, politie.

 

In vederea respectarii legislatiei FATCA (“The US Foreign Account Tax Compliance Act”), CRS si DAC 2, in cazul in care datele cu caracter personal sau operatiunile efectuate se incadreaza in criteriile de raportare stabilite de Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1939/2016, clientul/ clientul titular de cont autorizeaza Alpha Finance Romania sa declare aceste informatii catre autoritatile romane, respectiv catre ANAF, care va raporta mai departe aceste date catre autoritatile internationale competente.

 

Conform Legii nr. 677/2001, persoanele fizice beneficiaza de: (i) dreptul la informare, (ii) dreptul de acces la date, (iii) dreptul de interventie, (iv) dreptul de opozitie, (v) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, (vi) dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei. Totodata, persoanele fizice au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care le privesc si sa solicite stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege cand prelucrarea de catre Alpha Finance Romania a datelor este obligatorie. Dreptul de acces, dreptul de interventie si dreptul de opozitie va putea fi exercitat prin intermediul unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul societatii din Calea Dorobantilor nr. 237B, etaj 2, sector 1, Bucuresti. Alpha Finance Romania va raspunde in termen de 15 zile calendaristice de la data primirii cererii.